၇င္ ခြင္ လမ္း Blog .... ၏ ေမတၱာ၇ပ္ခံခ်က္
 ကၽြန္ုပ္၏ .. ၇င္ ခြင္ လမ္း  ေလးထဲမွာ ... Blog .. သည္.. { 21.September.2014 }  ေန႔၇က္တြင္ ... ခိုးယူၿခင္းကို ... ခံခဲ႔၇ပါသည္ ။... အလြန္တစ္၇ာ ... အလုပ္မ်ားလြန္းလွေသာ ... နည္းပညာ၇ပ္ပိုင္း... ဆိုင္၇ာ ... အားနည္းခ်က္မ်ား ၇ွိေသာ ... ကၽြနု္ပ္ အေနၿဖင္႔ ... ၇င္ ခြင္ လမ္း  ေလးထဲမွာ ... Blog ... ကို.. ၿပန္လည္ ၇ယူနိုင္ခဲ႔ၿခင္း... မ၇ွိပါ ။ ... မအားလပ္သည္႔ၾကားမွ ... ကၽြန္ုပ္  ဖတ္ရွုေလ႔လာမိသမွ် ... စာေကာင္း ေပမြန္မ်ားႏွင္႔ ... ဗဟုသုတ... အေထြေထြ... တို႔ကို ... စုစည္းမွ်ေ၀ ... ထိမ္းသိမ္းထား၇ာ... ထို...၇င္ခြင္လမ္း ေလးထဲမွာ... Blog ... ကို ... ၀င္ေ၇ာက္ခဲ႔မိတိုင္း... Post... အသစ္မ်ားကို... ထပ္မံ...တင္ခြင္႔မ၇ေတာ႔ေပမယ္႔ ... ဆက္လက္၍... ၀င္ေ၇ာက္ဖတ္၇ွု႔... ေလ႔လာ... အားေပးလွ်က္... ၇ွိၾကကုန္ေသာ ... ၇င္ခြင္လမ္း..၏...ပ၇ိသတ္ကို...ၿမင္၇တိုင္း... အလြန္တစ္၇ာ ... စိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိပါသည္ ။ .... ထို႔ေၾကာင္႔... ၇င္ခြင္လမ္း..ေလးထဲမွာ ... ေလ႔လာဖတ္၇ွုေနဆဲ...၇ွိၾကကုန္ေသာ... ကၽြန္ုပ္..၏.. စာဖတ္ပ၇ိသတ္မ်ားအား... Post... အသစ္မ်ား ... ဆက္လက္...ဖတ္၇ွု... ေလ႔လာနိုင္ၾက၇န္....  ဤ... ၇င္ ခြင္ လမ္း... Blog.... အသစ္မွ .... ေႏြးေထြးစြာ...ၾကိဳဆိုပါတယ္ ။...

                                                                                         


*** ကၽြန္ုပ္၏ .. ၇င္ ခြင္ လမ္း ေလးထဲမွာ ... Blog .. သည္.. { 21.September.2014 } ေန႔၇က္တြင္ ... ခိုးယူၿခင္းကို ... ခံခဲ႔၇ပါသည္ ။... အလြန္တစ္၇ာ ... အလုပ္မ်ားလြန္းလွေသာ ... နည္းပညာ၇ပ္ပိုင္း... ဆိုင္၇ာ ... အားနည္းခ်က္မ်ား၇ွိေသာ ... ကၽြနု္ပ္ အေနၿဖင္႔ ... ၇င္ ခြင္ လမ္း ေလးထဲမွာ ... Blog ... ကို.. ၿပန္လည္၇ယူနိုင္ခဲ႔ၿခင္း... မ၇ွိပါ... မအားလပ္သည္႔ၾကားမွ ... ကၽြန္ုပ္ ဖတ္ရွုေလ႔လာမိသမွ် ... စာေကာင္း ေပမြန္မ်ားႏွင္႔ ... ဗဟုသုတ... အေထြေထြ... တို႔ကို ... စုစည္းမွ်ေ၀ ... ထိမ္းသိမ္းထား၇ာ... ထို...၇င္ခြင္လမ္း ေလးထဲမွာ... Blog ... ကို ... ၀င္ေ၇ာက္ခဲ႔မိတိုင္း... Post... အသစ္မ်ားကို... ထပ္မံ...တင္ခြင္႔မ၇ေတာ႔ေပမယ္႔ ... ဆက္လက္၍... ၀င္ေ၇ာက္ဖတ္၇ွု႔... ေလ႔လာ... အားေပးလွ်က္... ၇ွိၾကကုန္ေသာ ... ၇င္ခြင္လမ္း..၏...ပ၇ိသတ္ကို...ၿမင္၇တိုင္း... အလြန္တစ္၇ာ ... စိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိပါသည္။ .... ထို႔ေၾကာင္႔... ၇င္ခြင္လမ္း..ေလးထဲမွာ ... ေလ႔လာဖတ္၇ွုေနဆဲ...၇ွိၾကကုန္ေသာ... ကၽြန္ုပ္..၏.. စာဖတ္ပ၇ိသတ္မ်ားအား... Post... အသစ္မ်ား ... ဆက္လက္...ဖတ္၇ွု... ေလ႔လာနိုင္ၾက၇န္.... ဤ... ၇င္ ခြင္ လမ္း... Blog.... အသစ္မွ .... ေႏြးေထြးစြာ...ၾကိဳဆိုပါတယ္ ။... ***


No comments:

Post a Comment