16 January 2017

မေလးရွားႏိုင္ငံ ၏ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ သမိုင္းမလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္ မေလးရွားႏိုင္ငံ သည္ အရွတိုက္ ၏ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ အစြန္းထိပ္ႏွင့္ ေဘာ္နီယိုေခၚ ကာလီမာတန္ကြ်န္း ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ ဘက္ျခမ္းတြင္ အင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း စပ္ဆက္လွ်က္ တည္ရွိပါသည္။ 
မေလးႏိုင္ငံ ၏ အက်ယ္အ၀န္း မွာ ပ်မ္းမွ် စတုရန္းမိုင္ (၁၂၇၃၁၆) က်ယ္၀န္းၿပီး ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ “ကြာလာလမ္ပူ” ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ ေကာက္ခံထားသည့္ မွတ္တမ္း မ်ားအရ လူဦးေရမွာ ၂၂.၂ သန္းခန္ ့ရွိပါသည္။ 
မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံ သမိုင္း ရာဇ၀င္မွာ တရုပ္ႏြယ္မ်ား မွ ဆင္းသက္ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ B.C,1500,2000 ခန္႔တြင္ တရုတ္ ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ အတြင္း မွ မြန္ဂိုႏြယ္ဖြား တရုပ္ မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ ရွိ ကြ်န္းစုမ်ားသို႔ေရာက္ရွိ အေျခခ်ခဲ့သည္မွ မေလးႏိုင္ငံသည္ စတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို မြန္ဂို တရုပ္ မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းစြယ္ ကို မလကၠာၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေလသည္။
ထိုသို ႔မလကၠာၿမိဳၿပ တည္ေထာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည့္ ဘုရင္ တို႔အားလည္း (မလကၠာ ဘုရင္) မ်ားဟုသာ ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို အခ်ိန္ကာလတြင္ မေလးကြ်န္းစြယ္ ကို မေလးရွားႏိုင္ငံဟု အမည္တြင္ သ မွတ္ခဲ့ျခင္း မေလးရွား မတြင္္းေသးေပ။ (Melayu)“မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္” ဟုသာ အမည္တြင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မလႅာယုႏိုင္ငံေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္သည္ B.C,309 ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀) ခန္ ့အၾကာ တတိယ သဂၤါယနာ တင္ၿပီး ခ်ိန္မွ စတင္၍ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုမေလးကြ်န္းစြယ္ ကိုလည္း သု၀ဏၰ ဘူမိေဒသတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ပညာရွင္တို႔က ယူဆၾကပါသည္။ 
တိက် ခိုင္လံုေသာ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သာသနာႏွစ္(၉၀၀)ႏွင့္ (၁၀၀၀) အတြင္း ခရစ္ႏွစ္ ၄-ရာစုႏွင့္ ၅-ရာစုတြင္း အိႏၵိယ ၌ အသံုးျပဳေသာ သကၠတၲ ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုး ထားေသာ ဗုဒၶ ဘာသာက်မ္းစာ ေက်ာက္ခ်ပ္ မ်ားစြာ တို႔ကို မေလးရွားႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အဘိဓမၼာ က်မ္းမွ ဂါထာေတာ္ သံုးပုဒ္အား ေရးထိုးထားသည့္ ရႊံ႔အုတ္ခ်ပ္ ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အုတ္ေက်ာင္းတိုက္ ၃-တိုက္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ (၅) ဆူ ကို ဘုရင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႀကီးမႈး၍ ျပည္သူ၊ ျပည္သား၊ ဒကာ၊ ဒကာမအမ်ား စုေပါင္းကာ လႈဒါန္းကာ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရးထိုးထားသည့္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းကိုလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ 

နခြန္ရွရီ ဓမၼရာဇ္ ေခၚ နခြန္ရွရီ တမၼရတ္ ဘြဲ႔ေတာ္ ရွိသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီး ကိုလည္းေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္ (၅) ရာစု ခန္႕ကပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ေရာက္ရွိ ျပန္႔ပြားေနၿပီး ေနလို လလို ထြန္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ ေရွ႔းအေခၚ (သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ) ယခု (အင္ဒိုနီးရွား)ႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ႏွစ္ (၇) ရာစုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းလင္းမႈ အားေကာင္းသည့္ ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး မေလးရွား ကြ်န္းစြယ္မ်ား သို႔ ဗုဒ ၶသာသနာေတာ္ျပန္႔ ပြားေအာင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 
တရုပ္ သုေတသီ ရဟန္းေတာ္ အီခ်င္း ၏ (၇) ရာစု ကုန္ခါနီး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ (သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ) ခရီးသြားမွတ္တမ္းတြင္ “သီရိ၀ိဇယ (ခ) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လြန္စြာ ထြန္းကားေနၿပီး ေရေျမျခင္း ထိစပ္ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိသည့္ မလႅာယုကြ်န္း (ခ) မေလးရွားႏိုင္ငံ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနၿပီး” ေထရ၀ါဒကို အဓိကထား လက္ခံက်င့္သံုးေနခဲ့ၾကၿပီး မဟာယာန ၀ါဒ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြ ့ရပါသည္။ မလႅာယု ကြ်န္းေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္ တို႔၏ အတင္း အဓမၼ ဘာသာေရးအား မတိုက္ခိုက္ မသိမ္းပိုက္မွီ အခ်ိန္ကာလ မ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားမႈမွာ လြန္စြာအားေကာင္းေလ၏။
မလႅာယု ဘုရင္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ပင္ ၀ိနည္းေတာ္ကို နားလည္ တတ္ကြ်မ္းလို၍ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ခဲ့ ျခင္း ကို ေထာက္ရႈ၍ မေလး တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သား တို႔၏ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ အား ၾကည္ညိဳ ေထာက္ပံ့မႈကို သိရွိနားလည္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ တရား ထိုင္တဲ့အခါ သမာဓိ ျမန္ျမန္တက္တဲ့နည္း
တရားထိုင္တဲ့အခါ သမာဓိ ျမန္ျမန္တက္တဲ့နည္း ေလး မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ မ်ွေဝေပးခ်င္တယ္။
ဝင္ေလ ထြက္ေလကို ေသခ်ာေစာင့္ ဖမ္းေနရပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာက ယားတယ္ဆိုလဲ ယားတဲ့ေပၚ ျဖစ္ပ်က္ မမွတ္ဘဲ။ အာရံုက ႏွာသီးဖ်ားေပၚမွာ ရွိေနေပးပါ။
ဥပမာ- သီခ်င္းသံေတြ ဘယ္ေလာက္ဆူညံပါေစ အာရံုက တစ္ျခားေနရာေရာက္ေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႕ ဘာစာသားေတြ ဆိုသြားတယ္ဆိုတာေတြ က်ယ္ေလာင္ေနတာဘဲဆိုတာေတြ မသိႏိုင္သလိုပါဘဲ။
တကယ္ တရားထိုင္တဲ့အခါမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဘာကို ဘယ္လို ထိုင္ရမယ္ဆိုတာ မသိၾကပါဘူး။ နားလည္သူေတြကို ေမးျမန္းၾကတာေတြလဲ နည္းပါတယ္။ ၾကာၾကာထိုင္ေပမယ့္ သမာဓိမတက္။ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းျဖစ္ေနၾကတာ။ မထိုင္တတ္ၾကလို႕ပါ။
ႏွာသီးဝမွာ ထားတယ္ဆိုရာမွာ စလံုးေရ စတဲ့ သူေတြအေနနဲ႕ ျပႆနာ တစ္ရပ္က အေတြးေလးေတြ ဝင္လာတာပါဘဲ။
အေတြးေတြ မဝင္ရဘူးလို႕ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သတိကပ္လိုက္တဲ့အခါ အေတြးကို ဖ်က္လိုက္ပါ။ ငါ အေတြးဝင္သြားပါလားဆိုတဲ့အေတြးနဲ႕အၿပိဳင္ ငါတရားထိုင္ေနပါလားဆိုတာ သိပါ။
ၿပီးရင္ ႏွာသီးဖ်ားမွာ ဆက္ထားပါ။ အေတြးေပၚမွာ ျဖစ္ပ်က္ေလး ျဖစ္သြားပါလားဆိုတဲ့ ဟာေလး ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အက္မင္ကို တရားျပတဲ့အဘတစ္ေယာက္ေျပာဘူးသလို လူေတြက ငါခု ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ သတိကပ္ၿပီး သိခဲ့ရင္လဲ မေကာင္းမႈနဲ႕ မတရားမႈဆိုတာလဲ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားမယ္ကြတဲ့။
အဘေျပာခ်င္တာက ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ထြက္ျပီးခ်ိန္မွာ ငါေဒါသထြက္ေနပါလား ပူေလာင္လိုက္တာ ငါေဒါသထြက္လိုက္ပါလား အက်ိဳးမရွိလိုက္တာ မွားသြားတယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို သိတဲ့အသိပါ။ လူေတြက ေဒါသထြက္ၿပီးလဲ ငါဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အသိမရွိ။ ထြက္တုန္းလဲ အသိဆိုတဲ့ သတိမရွိမွေတာ့ မဂၢင္လမ္းနဲ႕ အေဝးႀကီးပါတဲ့။ ထားပါေတာ့။ ဆက္ေျပာမယ္-
တရားနိမိတ္ေတြ ေပၚလာရင္လဲ ထူးဆန္းအံ့ၾသမႈေတြ ထဲမွာ ေမ်ာပါမသြားဘဲ။ ငါ တရားထိုင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးေလးနဲ႕ ျဖတ္ပစ္ရပါမယ္။
ဒီေနရာမွာ သမထနဲ႕ ဝိပႆနာခြဲဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္။ သမာဓိ ထူေထာင္တဲ့အထိက သမထနည္းနဲ႕တူတူပါဘဲ။ သမာဓိ အားေကာင္းလာၿပီဆို အာရံုထူူး နိမိတ္ထူး ခံစားခ်က္ထူး ပုဂိၢိဳလ္ထူးေတြနဲ႕ ေတြ႕လာတဲ့အခါမွာ သမထက အဲ့အာရံုေတြေပၚမွ ႏွစ္သက္ ေျမာပါသြားပါတယ္။ ရလာတဲ့ စ်ာန္ေသးေသးေလးအေပၚမွာ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးတာက သမထပါ။
ဝိပႆနာက ဘာအာရံုေတြဘဲလာလာ အပ်က္ဆိုတဲ့ ဘက္ကို ေရွ႕ရႈရမွာပါ။ ေပ်ာ္ဝင္မသြားရပါဘူး။ အနတၱမွာ လမ္းဆံုးမွ ဝိပႆနာပါ။
ဒီနည္းေလးက တန္ဖိုးသိတဲ့သူေတြအတြက္ အရမ္းအသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းလမ္းေလးကို ေရွးက်မ္းစာ တစ္အုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာပါ ျဖတ္လမ္းနည္းေလးပါ။
တစ္ျခား ထိုင္နည္းေတြလဲ မွန္ပါတယ္၊ တစ္ကယ္လဲ ထိေရာက္ပါတယ္။
_____________________________________________________


အာနာပါန စတင္ အားထုတ္သူ၏ ထိုင္ပုံ နည္းစနစ္
..........................................................................

တင္မလႅင္ေခြျဖစ္ေစ မိန္းမထိုင္ျဖစ္ေစ အဆင္ေျပသလို ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အထက္ပိုင္း ကိုယ္ကိုေျဖာင့္မတ္စြာထားဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံ ေလရွဴသြင္းတာကို လိုက္တာ မ်ားပါက ေနာက္သို႕ လန္တတ္ ပါတယ္။ ေလထုတ္မႈေနာက္သို႕လိုက္တာ မ်ားပါက အေရွ႕သို႕ ငိုက္တတ္ပါတယ္၊ ဒါမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္မတ္ဖို႕လိုအပ္ပါ တယ္ ။ 

တင္းပါးေအာက္မွာ လက္ႏွစ္လုံး စာေလာက္ ေခါင္းအုံးေလးျဖစ္ေစ သင့္ေတာ္မည့္ အဝတ္ေစာင္ စသည္တို႕အား ထား၍ ထိုင္မည္ ဆိုပါက အလိုအေလ်ာက္ ခါးမတ္လာပါလိမ့္မည္။ အာနာပါန အားထုတ္သူ သည္
ခါးမတ္ဖို႕က အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္ ။ ခါးမတ္မွ ေလကို မွန္မွန္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ရွဴသြင္း ရွဴထုတ္ လုပ္ႏိုင္ပါ မယ္ ။

အဝတ္အစားတို႕အားလည္း တင္းက်ပ္မေနဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ ၊ ေျပေလ်ာ့ေသာ အဝတ္ တို႕ကိုဝတ္သင့္ပါ တယ္ ၊ ရာသီဥတုကို လိုက္ျပီး အဝတ္အစားကို ဝတ္သင့္ပါတယ္ ။ တင္မလႅင္ေခြ ထိုင္တဲ့ေနရာမွာ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းအား ထပ္၍ မထိုင္သင့္ပါဘူး ၊ ဘယ္ျဖစ္ေစ ညာျဖစ္ေစ ေရွ႕သို႕တစ္ေခ်ာင္းထားေနာက္သို႕တစ္ေခ်ာင္းထား ၍ ထိုင္ပါက ၾကာရွည္ထိုင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ 

လက္ႏွစ္ဖက္လည္း ဘယ္လက္ဖဝါးေပၚ ညာလက္ဖဝါး တင္၍ ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္ ၊ ဒါမွ မဟုတ္ အဆင္ေျပသလို ထားႏိုင္ပါတယ္။ ( လက္ႏွစ္ဖက္ ထပ္ထားတဲ့ေနရာမွာ လက္မႏွစ္ခုအား ထိ၍အတင္း ဖိတြန္းမထားရပါ) လက္သည္ လိုရင္း မဟုတ္ပါ ခါးေရွ႕သို႕မငိုက္ရန္ အထိန္းျဖစ္ပါတယ္ ။ 

သင္႔ ခႏၶာကိုယ္သည္ ကုလားထိုင္ တစ္လုံးလိုေျဖာင့္ေနပါျပီ ။ေရွ႕ေျခႏွစ္ေျခာင္း တင္ပါးႏွစ္ခုတို႕၏ ေလးေခ်ာင္းေထာင္ ထားေသာ ကုလားထိုင္ ကဲ့သို႕ မတ္ေနပါျပီ ။ အာနာပါန စတင္ အားထုတ္ေတာ့မယ္ ေရွ႕ကျဖစ္ေသာ ဝမ္းသာ စရာ ဝမ္းနည္း စရာ အေတြးေတြ မဝင္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းမယ္ ဆိုျပီး စိတ္ကိုေမြးျမဴပါ။
တရား အားလိုျခင္ေသာ ဆႏၵ အားေမြးျမဴကာ မေလ်ာ့ေသာ ဝီရိယ အစဥ္မျပတ္ေသာ သတိျဖင့္ အားထုတ္ ပါ ။

_____________________________________________________

အာနာပါန အားထုတ္စ ေယာဂီ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိေသာ အခက္အခဲေလးမ်ား
..........................................................................................................................

အသံ သည္ သမာဓိ၏ ဆူးေျငာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည့္ အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ၏ အသံ တို႕ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို စိတ္ထဲတြင္ မေက်မနပ္ မျဖစ္သင့္ပါ ၊ ေတာေတာင္ထဲသည္ပင္ ေက်းငွက္ သားရဲ တိရစာၦန္ တို႕၏ အသံပင္ ရွိေသး၏ ။ မိမိစိတ္၌ မေက်မနပ္မႈေၾကာင့္ ေဒါသ စိတ္တို႕ ဝင္ေရာက္ သျဖင့္ ကမၼ႒ာန္း ဆုတ္ယုတ္တတ္၏ ။ ဒီ အသံတို႕အားလည္း ၾကားရေကာင္းမလားဟု မိမိကိုယ္လည္း အျပစ္ မတင္သင့္ပါ ။ 

ဒီအခ်ိန္သည္ အသံမ်ား မၾကားရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ သမာဓိ မ်ဳိးကား မဟုတ္ေသးေပ ။ ၾကားသင့္ သေလာက္ၾကားႏိုင္ေသး၏ ။ ငါသည္ ခႏၶီ ပါရမီ ျဖည့္သည္ ဟူ၍ မိမိကိုယ္ကို ဆုံးမကာ သတိၾကီးစြာျဖင့္ ေလကိုသာ မွတ္ေနပါ ။

ေယာဂီမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ျခင္းမွာ ႏွာသီးအတြင္းကို လိုက္မိ၍ တင္းက်ပ္မႈကို ခံရတတ္ပါတယ္ ။ ထိုသို႕ျဖစ္လာလွ်င္ အတြင္းသို႕ မလိုက္မိေစရန္ သတိၾကီးစြာ ထား၍ ႏွာသီးဖ်ား (သို႕) အထက္ႏႈတ္ခမ္း ၌သာ ဝင္ေလထြက္ေလကို သာ မွတ္ေနပါ ။ ပူမႈ ေအးမႈ မာမႈ တင္းမႈ တို႕အားႏွလုံးမသြင္းရပါ ။ ဓာတ္ဘက္သို႕ေရာက္၍ ကမၼ႒ာန္း ဆုတ္ယုတ္တတ္ပါတယ္ ။ 

သမာဓိသည္ အားေကာင္း လာပါက တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္ႏွာျပင္ ဒါမွမဟုတ္ ႏွာသီးဖ်ား တို႕၌ ပိုးရြ တို႕ သြားသကဲ့သို႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ ထိုသို႕ျဖစ္ေပၚလာပါက ကမၼ႒ာန္းကို ရပ္ျပစ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္ ၊ စိတ္ရွည္ သည္းခံစြာ ေလကိုသာ မွတ္ေနပါ မၾကာမွီပင္ ေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္ ။ ကမၼ႒ာန္းကို ရပ္ျပစ္ျခင္းျပဳလိုက္ပါက အျမဲ တစ္ေစ လာေနတတ္ပါတယ္ ။ သတိၾကီးစြာျဖင့္ ေလကိုသာ မွတ္ေနပါ။

____________________________________________________


အာနာပါန သမာဓိကုိ ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္္ျခင္း (ပထမပိုင္း)
*****************************************************************
သမထပုိင္း ရဲ႕ အဆင့္ေလးဆင့္( ၀င္ေလ ထြက္ေလ ရွစ္မ်ဳိး)

သမာဓိ ထူေထာင္တဲ့ အပုိင္းမွာ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ ရွိတဲ့ အနက္ ႀကိဳက္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းႏွင့္ သမာဓိ ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ပါ တယ္။ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္း ကုိ အတုိ ခ်ဳပ္ၿပီး သမာဓိ ထူေထာင္ပုံေျပာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္၊ ဒီေတာ့ ဘုရားရွင္က ဒီ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကုိ ၫႊန္ၾကားတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ...............

နံပါတ္တစ္ ဒီဃ - အရွည္၊
နံပါတ္ႏွစ္ ရႆ      -  အတုိ၊
နံပါတ္သုံး သဗၺကာယ- ပဋိသံေ၀ဒီ - အစ အဆုံး အကုန္လုံး၊
နံပါတ္ေလး ပႆ       မ ၻယံ - ၿငိမ္းေအာင္ က်င့္ပါ ဆုိၿပီး အဆင့္ ဘယ္ႏွစ္ဆင့္ ခ်မွတ္ေပးသလဲ၊ ေလးဆင့္၊ ဒါ သမာဓိ ပုိင္း၊ ဒီေတာ့ အဲဒီေလးဆင့္ စလုံးမွာ ေယာဂါ၀စရ ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္လုိ အားထုတ္ရမလဲ၊

ေသာ သေတာ၀ အႆ         သတိ သေတာ၀ ပႆသတိ။ (မ-၁-၇၀။)


သတိျမဲဖုိ႔ -
အရွည္ မွာလည္း သတိျမဲရမယ္၊ အတုိ မွာလည္း သတိျမဲ ရမယ္၊ အစ အဆုံး အကုန္လုံး မွာလည္း သတိျမဲေနရမယ္၊ ၿငိမ္းေအာင္က်င့္ တဲ့ေနရာ မွာလည္း သတိျမဲရမယ္လုိ႔ ဒီလုိဆုိလုိတယ္၊

ဒီေတာ့ အရွည္မွာလည္း ၀င္သက္ ထြက္သက္က ႏွစ္မ်ဳိး၊ အတုိ က်ေတာ့လည္း ၀င္သက္ ထြက္သက္က ႏွစ္မ်ဳိး၊ အစအဆုံး အကုန္လုံး ထင္ထင္ ရွားရွား သိရာ မွာလည္း ၀င္သက္ ထြက္သက္ က ႏွစ္မ်ဳိး၊ ၿငိမ္းေအာင္က်င့္ တဲ့ အပုိင္းမွာလည္း ၀င္သက္ ထြက္သက္ ႏွစ္မ်ဳိးပဲ၊ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိသြားသလဲ၊ - ရွစ္မ်ဳိး၊ ဒါက သမထပုိင္း အတြက္ ကြက္ၿပီး ေျပာတာပါ။07 January 2017

အခ်ိဳမႈန္႔ ဆိုတာ ဘာလဲ.... ? ဘယ္ေလာက္မ်ား အႏၱရာယ္ေပးႏွိုင္လဲ.......?

ခ်စ္မိတ္ေဆြ.......
သင့္ အိမ္ထဲမွာ သင္ႏွင့္ အတူ သင့္မိသားစုကိုပါ အသံတိတ္ သတ္ျဖတ္သြားႏိုင္တဲ့ လူသတ္သမားကို သင္ ကိုယ္တိုင္ အိမ္ထဲသို႔ ဖိတ္ေခၚထားမိသလားဆိုတာ မိတ္ေဆြ ကိုယ္တိုင္ စီစစ္သင့္ပါၿပီ။

ေရရွည္ မွန္မွန္ စားသြားရင္ ဒီေလာက္ အႏၱရာယ္ မ်ားပါတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်ဳိမႈန္႔ ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို႔ေခၚတဲ့ ျဒပ္ေပါင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Glutamic Acid လို႔ေခၚတဲ့ Amino Acid တစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ျပီး စားစရာထဲ ထည့္လိုက္ရင္ Free Glumate ေတြ အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားကာ အစားအေသာက္ေတြရဲ့ အရသာ ကို ဓာတုနည္း နဲ႔ လွ်ာေပၚမွာ ဆပြား တိုးေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳိမႈန္႔ဟာ ဟင္းခတ္ ပစၥည္းတစ္ခု ဟုတ္ပါသလား... ? ပံုမွန္ သံုးသင့္တဲ့ ဟင္းခတ္ အေမႊးအၾကိဳင္ တစ္ခု လံုး၀ မဟုတ္ပါ။ နည္းနည္း စားစား မ်ားမ်ား စားစား ေရရွည္ စားရင္ အႏၱရာယ္ ကေတာ့ ရွိတာပါပဲလို႔ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ 


Good Manufacturing Practice (GMP) လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာ့႔ အဆင့္ ထုတ္လုပ္မွဳ စနစ္ေကာင္း (GMP စနစ္) ရဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အခ်ိဳမွဳန္႔ လံုး၀ မပါပါဘူး။ အခ်ိဳမွဳန္႔ကို ေရရွည္ပံုမွန္ စားသံုးသြားရင္ ဘာဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္မလဲ။

(၁) ဆီးခ်ိဳ  မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း (Insulin) ရဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမွာ အေႏွာင့္ အယွက္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစလို႔ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေစဖို႔ ေကာင္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

(၂) အစာ အလြန္အကြ်ံ စားခ်င္စိတ္ကို တိုးပြားျဖစ္ေပၚေစသလို အ၀လြန္ျခင္းကို တားဆီးေပးတဲ့ ေဟာ္မုန္း မ်ားကိုပါ ပိတ္ဆို႔လို႔ အ၀လြန္ျခင္းကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အ၀လြန္ျခင္း ေရာက္လာရင္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ စတဲ့အေဖာ္ အေပါင္းေတြပါ ပါလာပါလိမ့္မယ္။

(၃) ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြကို ျမန္ျမန္ ပ်က္စီး ယိုယြင္း ေစပါတယ္။ မွတ္ဥာဏ္ ကို အရြယ္ မတိုင္ခင္ ေပ်ာက္ ဆံုးေစျပီး ေမ့တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ အလားအလာ အရမ္း မ်ားေစပါတယ္။ အခ်ိဳမွဳန္႔ ကို ေမြးကင္းစ ကတည္းကေန စျပီး စားတဲ့ ကေလးေတြမွာ ဥာဏ္ရည္ပိုင္း ယုတ္ေလ်ာ့မွဳ ရွိတာကို ေတြ႔ရွိ ရပါတယ္။

(၄) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာ အခ်ိဳမွဳန္႔ သံုးစြဲမွဳကို လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေၾကျငာခ်က္ေတြ ဥပေဒေတြ အလန္႔တစ္ၾကား ထုတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဂ်ာမန္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ေတြ ဘာေတြ႔ရလို႔လဲ ဆိုတာ စာဖတ္သူတို႔ သိပါသလား။ အခ်ိဳမွဳန္႔ စားတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြဟာ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္း စြမ္းရည္ က်ဆင္း၍ မတိုးေတာ့ျခင္း (Insulin-resistant) ေမြးရာပါ ျဖစ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေလးေတြဟာ ၾကီးလာရင္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာ သေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ့ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားႏွဳန္း ျမင့္မားေနတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြ အခ်ိဳမွဳန္႔ စားတဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြ ရဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးေႏွာက္ အစိတ္ အပိုင္းေတြမွာ ရွိတဲ့ အာရံုေၾကာဆဲလ္ေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ 


ဒီေနရာေတြဟာ အစားအေသာက္ စားခ်င္စိတ္ကို အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ ဧရိယာေတြ ျဖစ္လို႔ ဒီလို ကေလးေတြဟာ ႀကီးလာရင္ အစားအေသာက္ အလြန္အကြ်ံ စားတဲ့ အက်င့္ရွိကာအ၀လြန္ျပီး ေရာဂါေတြ ထူေစတတ္တာ ကမၻာတစ္၀န္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ ထားပါတယ္။(ဒါဟာ အခ်ဳိ႕မႈန္႔ကေပးတဲ့ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး/ လူမွဳေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး (National Health/Social Burden) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳမွဳန္႔ ၀ယ္ယူတင္သြင္းရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳး အက်ိဳးရွိေစမယ့္ တျခားအရာေတြ၀ယ္ယူဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေလ်ာ့ေစလို႔ တိုင္းျပည္အတြက္လဲ နစ္နာပါတယ္)