29 April 2018

ကိုဖီအာနန္ သိပ္မွားတယ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုဖီအာနန္ေကာ္မ႐ွင္ ခိုင္းတဲ့အတိုင္း လုပ္မယ္လို႔ေျပာတယ္ ။
ကိုဖီအာနန္ကလည္း ႏိုင္ငံတစ္ကာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လို႔ေျပာတယ္ ။

တစ္ကယ္ေတာ့....
ကိုဖီအာနန္က ျမန္မာေတြ စာမတတ္
ဘူးထင္လို႔ဂ်င္းထည့္လိုက္တာျဖစ္သည္ ။

ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ လက္မခံတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က ္အသစ္ေတြကို တီထြင္ၿပီး ထည့္ထား တာကိုေတြ႕
ရပါတယ္ ။

ဒီအေၾကာင္းကို ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ပညာတတ္ပုဂၢ
ိဳလ္
ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ ္က ေဖာ္ထ
ုတ္လိုက္ပါတယ္ ။

ေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ဟာ .......
ကုလသမဂၢမွာလည္း တာဝန္ထမ္းေဆာ
င္ ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂ ၢအေၾကာင္း အတြင္းက်က် သိတဲ့ သူပါ..

ႏိုင္ငံတစ္ကာ အေရးအခင္းေတြေျဖ႐
ွင္းတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေလးစားတဲ့ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေပမယ့္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္

႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မ႐ွင္မွာ မထည့္ရဲလို႔ ခ်န္ထားခံခဲ့ရသူပါ ။ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က

******************************


ဘဂၤါလီျပသနာကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ေပးထားသည့္ ပညာရွင္ အခၽိဳ႕ ႏွင့္ သံအမတ္/ဝန္ႀကီး အခၽိဳ႕တုိိ႔ အား ေထာက္ျပလိုပါသည္။

ကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအနက္ "လူသားခၽင္း စာနာ သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့ မႈမၽားကို ဘက္မလိုက္ပဲ မၽွမၽွတတ ေပးရမည္ " ဟူေသာ အၾကံျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အၾကံျပဳျခင္း ျဖစ္သလို၊ ယင္း ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအနက္ မွားေနသည့္ အခ်က္ ႏွစ္ခုကုိ ေထာက္ျပ လုိိပါသည္။
၁။ “NVC ကတ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္င ံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ျပဳသင့္သည္"
(အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃၃) ဟု အၾကံျပဳျခင္းသည္ မွားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိိေသာ္ “NVC” ကပ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား
သည္ ျမန္မာႏုိိိင္ငံသား ျဖစ္ / မျဖစ္ စစ္ေဆးခံရၿပီး သူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထုိိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ မေပးသင့္ပါ။

၂။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ အစီီရင္ခံစာတြင္ “ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ သတ္မွတ္ထားခၽက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ” ဟု အၾကံျပဳထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၉)

အဆုိပါ အဆုိျပဳခ်က္သည္လည္း မွားေနပါသည္။ အခၽဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အသီးသီး ရွွိၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ကာ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ မရွိပါ။

ကုိဖီအာနန္ ေထာက္ျပသည့္ Convention on the Rights of the Child သေဘာ တူညီခၽက္ကို လက္မွတ္ ထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ တင္းကၽပ္ေသာ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အသီးသီး ရိွၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိ ဦးစားေပးသည့္ ႏုိိင္ငံမ်ားတြင္လည္း တင္းကၽပ္သည့္ ႏုိင္ငံသား ဆုိိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ရွိိၾကပါသည္။

ထုိိိ႔ေၾကာင့္ မည္သူ ကို မဆုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ ႏွင့္ ႏုိိင္ငံသား အခြင့္အေရး ရသင့္ မရသင့္ကုိ တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ အတိုင္းသာ ဆက္လုပ္ရပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိိ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခၽဳပ္အျခာအာဏာကို မထိခိုက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီိ ေျဖရွင္းရန္ လို ပါ သည္။ ဤ ဘဂၤါလီျပသနာ ကိုလည္း ထိုကဲ့သို႕ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမၽား ရိွပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာမၽား ကိုလည္း ကိုင္တြယ္ရန္ နည္းလမ္း မၽားရိွပါသည္။

တာဝန္ေပးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မၽား
 သည္ မွားယြင္းေသာ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔ကၽင္ေသာ၊ အခၽဳပ္ အျခာ အာဏာကုိ ထိိပါးႏုိင္ေသာ အၾကံျပဳျခင္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မၽားထံ မျပဳလုပ္ၾကရန္ အထူး အေရးႀကီိးပါသည္။
#ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္

# ဂ်င္းထည့္တာလက္မခံၾကပါနဲ႔****************************************************ဒါေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူမ်ား အေ
နနဲ႔  ကိုဖီအာနန္ဂ်င္းထည့္တာကို လက္မခံၾကဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ကာ စံႏႈန္းနဲ႔ကိုက္ညီမွု မ႐ွိတဲ့ အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ ဆင္ကန္းေတာတိုး လုပ္ေနတဲ့အစိုးရကို
သတိေပးၾကပါစို႔ ။
#လင္းစိုးေထြး

No comments:

Post a Comment